Lærerarbejdspladser

Skurvogn
Arbejdspladser? Øhhh ................

Med bortfaldet af arbejdstidsaftalen fra skoleåret 2014/15 er der kommet fokus på indretning af faste lærerarbejdspladser på skolen. Det er forventningen, at en stor del af arbejdet omkring undervisningsopgaverne skal foregå på arbejdspladsen. Det stiller krav til arbejdsstedet og arbejdspladsens indretning. Udover mødelokaler og hvilerum er der behov for individuelle arbejdspladser med adgang til pc, telefon, opbevaring af materialer, osv.

Inspirationsguide

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med bygherrerådgiverne i Bascon a/s udarbejdet en inspirationsguide. Guiden er inddelt i fire afsnit med hver sit tema:

Procesguide:  Hvordan kan man praktisk gribe det an, når man indretter nye arbejdspladser eller ændrer dem, man har.

Indretningsprincipper:  Præsentation af forskellige indretningsmuligheder, der kan understøtte undervisernes kerneopgave.

Eksempler:  Viser med billeder og tekst, hvordan forskellige skoler konkret har indrettet sig.

Lovkrav:  Gennemgår de krav, der gælder for arbejdspladser, og henviser til den relevante arbejdsmiljø- og byggelovgivning.

Vi håber, at materialet kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse, AMR, TR og øvrige undervisere om, hvordan der lokalt kan indrettes gode lærerarbejdspladser.

Hent hele inspirationsguiden her

Eller klik på et enkelt afsnit ovenfor for at hente afsnittet i pdf-format.

 

Arbejdstilsynet om kontorarbejdspladser

Arbejdstilsynet har ved forskellige lejligheder udtalt følgende om indretningen af kontorarbejdspladser på skolerne:

  • Lærerværelser vil ikke kunne anvendes/deles op i kontorarbejdspladser, så længe lærerværelset anvendes som spisestue. 
  • I arbejdsmiljøreglerne opereres med et begreb, der hedder "udførelse af kortvarigt, forbigående arbejde". Det betyder, at det er tilladt at tilsidesætte lovgivningens almindelige regler, når der udføres arbejde af denne art. Et eksempel er arbejdet i viceinspektørens bogdepot i kælderen. Kontorarbejdspladser til lærerne vil ikke efter Arbejdstilsynets opfattelse kunne falde ind under denne bestemmelse. Det betyder, at arbejdspladserne skal opfylde almindelige betingelser.
  • I forlængelse heraf er det Arbejdstilsynets opfattelse, at man ikke uden videre kan opstille andre regler for indretning og benyttelse end de, der er beskrevet i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning og i de mere specifikke At-meddelelser om f.eks. "Arbejdspladsens indretning og krav til inventar på faste arbejdssteder" (At-meddelelse nr. 1.01.14). 
  • Hvis man på en skole skal indrette de omtalte arbejdspladser, er det kommunens ansvar at sikre, at lovgivningen er overholdt. Først når arbejdspladserne er indrettet, vil Arbejdstilsynet kunne inddrages og evt. kassere indretningen. Arbejdstilsynets vurdering vil bygge på en konkret vurdering, hvor alle forhold tages i betragtning.

Læs Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning

Minimum 3 lokaletyper

Det er Danmarks Lærerforenings opfattelse, at der udover lærerværelset er brug for 3 lokaletyper til lærerne. Antallet af lokaler må afpasses efter antallet af lærere på skolen.

1. En individuel arbejdsplads

En individuel arbejdsplads med adgang til telefon og pc samt opbevaringsmulighed for vigtige persondata og andet fortroligt materiale.
Arbejdspladsen skal opfylde arbejdsmiljølovens almindelige krav til indretning af en kontorarbejdsplads. Nogle af disse krav er yderligere specificeret i branchevejledningen "Godt skolebyggeri" siden 46 og frem. Vejledningen befinder sig i Arbejdsmiljøhåndbogens kassette. Samlet set kan følgende krav beskrives til indretningen:

  • Arbejdsbordet: Plads til forberedelse, rettearbejde og andet kontorarbejde. En bordplade på 80 x 150-180 cm giver mulighed for at rette større opgaver. Der skal være plads til en pc.
  • Enhver lærer har ret til en pc.
  • Aflåselig opbevaringsmulighed: Aflåselig skuffe eller rum, hængemapper og plads til opbevaring af prøver, vigtige notater mv.
  • Øvrigt udstyr: Opslagstavle, telefon og reoler/hylder til bøger, ringbind mv., ca. 6-8 løbende meter.
  • Ergonomiske forhold: Bord og stol må være indstillelige, belysningen må være tilfredsstillende, både hvad angår dagslystilgang, almenbelysning og særbelysning, blænding og reflekser fra pc skal undgås. Eventuelt skal en af lærerarbejdspladserne indrettes til kørestolsbruger. 
  • Pladsbehov: Lærerarbejdspladsen bør som minimum være på 6 m2. Den bør udformes/placeres sådan, at der kan føres fortrolige samtaler, og der må være plads til et par stole. Det medfører, at lærerarbejdspladsen så vidt muligt må være placeret i et selvstændigt rum. Hvis man vælger at organisere sig i et "kontorfællesskab", bør det ikke omfatte mere end 3-4 personer. Begrundelsen herfor ligger i arten af de opgaver, læreren er pålagt, samt behovet for at kunne arbejde uforstyrret. En løsning, der er set anvendt flere steder, er en kombination af teamlokale og lærerarbejdspladser. Pladsbehovet anslås til 6-8 m2 pr. person.  


2. Mødelokaler til fortrolige samtaler

Det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes mindstenorm for antallet og størrelsen af mødelokaler i forhold til antallet af lærere for at tilfredsstille behovet for ledige mødelokaler. Der har fundet store ændringer sted i skolens arbejdsform med mere vægt på samarbejde mellem aktørerne på skolen og med skolens samarbejdspartnere, forældre, PPR etc. Når skolens medarbejdere arbejder i team, får det konsekvenser, hvad angår antallet af mødelokaler. Ofte vil skolens forskellige teams holde møder på samme tid.

3. Hvilerum

I Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.13 er der opstillet bestemmelse om hvilerum, specielt til brug for gravide og ammende. Herudover kan man sige, at det i flere sammenhænge kan være hensigtsmæssigt med et hvilerum på skolen.