Vedtægt

Paragraf
Foreningens vedtægt - senest ændret 11. marts 2024

Hent vedtægten i pdf-form HER

 

Navn

§ 1

Kredsens navn er: Djurs Lærerforening.

Den udgør Kreds 134 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Kredsens hjemsted er Kolind.

Formål

§ 2

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne, inden for kredsens område.

Kredsen arbejder desuden for at styrke solidariteten mellem medlemmer regionalt og på landsplan.

Medlemmer

§ 3

Som medlem kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen.

Kontingent

§ 4

Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert andet år, i lige årstal, kontingent til kredsen for de følgende to kalenderår.

Generalforsamlingen kan ændre kontingentet for indeværende år.

Kredsens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentet opkræves af hoved-foreningen. Kontingentnedsættelser følger hovedforeningens retningslinjer.

Stk. 3. Det enkelte medlem af kredsen hæfter overfor Kreds 134’s forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

Stk. 4. Som en del af kredsen råder Kreds 134 over en særlig fond, jf. vedtægternes § 14, og en almen fond jf. vedtægternes § 15.

Generalforsamling

§ 5

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i årets første kvartal, i lige årstal, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og i www.folkeskolen.dk’skalender.

Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden.

Stk. 2. Forslag der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne og kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Forslag til budget og kontingent bekendtgøres til medlemmerne samtidig.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der optages på dagsordenen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 16 og § 17.

Stk. 3. Skriftlig afstemning foretages når mindst 10% af de fremmødte medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev.

Stk. 4. Hvert andet år, i ulige årstal, afholdes et medlemsarrangement, hvor kredsstyrelsen giver en aktuel orientering om situationen inden for kredsens område.

Generalforsamlingens dagsorden

§ 6

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskaber for seneste to regnskabsår
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer
  6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for de følgende to kalenderår
  7. Valg jf. § 8
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne og i www.folkeskolen.dk’skalenderog ved mail via medlemssystemet til hvert medlem jf. dog § 16 og § 17.

Beslutninger træffes på tilsvarende måde som ved ordinær generalforsamling.

 

Kredsstyrelsen

§ 8

Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling i de lige år.

Valgperioden er toårig, sammenfaldende med kongressens valgperiode.

Alle almindelige medlemmer er som hovedregel valgbare. Opstår der tvivl om et medlems valgbarhed afgøres tvivlen af hovedforeningen.

Opstillede kandidater indtræder i kredsstyrelsen i forhold til det opnåede stemmetal. Der skal indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune. For at opnå dette, kan det forekomme at den ellers valgte kandidat – med det laveste stemmetal – ansat i den ene kommune, må vige pladsen for den ellers ikke valgte kandidat – med det højeste stemmetal – ansat i den anden kommune, hvis der ikke umiddelbart er valgt mindst to kandidater ansat i den anden kommune til kredsstyrelsen.

Stk. 2. Til kredsstyrelsen vælges mindst 2 suppleanter ansat i hver kommune. Disse indtræder i den orden de er valgt, dog under hensyntagen til stk. 1.

Stk. 3. Der vælges 2 kritiske revisorer og to revisorsuppleanter.

Stk. 4. Kandidatopstillingen kan ske på følgende måder:

  1. Kandidatforslag fra medlemmerne indsendes til kredsstyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Navnene på de forud modtagne kandidatforslag udsendes sammen med endelig dagsorden.
  2. Der kan opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Kandidatforslag er kun gyldigt, når der er vedlagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

Stk. 5. Først vælges kredsformanden, der samtidig er delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres.

Herefter vælges resten af kredsstyrelsen.

Dernæst vælges suppleanter til kredsstyrelsen.

Til sidst vælges øvrige delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres og mindst 2 suppleanter for disse blandt den allerede valgte kredsstyrelse.

Såfremt der ikke er tilstrækkelig mange valgte delegeretsuppleanter indtræder kredsstyrelses-medlemmer som delegeretsuppleanter i den rækkefølge, deres stemmetal angiver.

Stk. 6. Regler for formandsskift i valgperioden fastsættes i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinjer.

Stk. 7. Generalforsamlingen fastsætter hvert andet år frikøb inkl. pensionsbidrag til formanden og de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. Frikøbene gælder for hele funktionsperioden, begyndende fra 1. april i første funktionsår.

Afgår et kredsstyrelsesmedlem i funktionsperioden bortfalder frikøbet.

For kredsstyrelsesmedlemmer valgt før 1. april 2015 gælder særlige aftrædelsesordninger.

I øvrigt respekteres Danmarks Lærerforenings til enhver tid gældende regler for tillidsvalgtes til- og afgang.

Mistillidsvotum til kredsstyrelsen

§ 9

Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Kredsstyrelsens arbejde

§ 10

Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Stk. 2. Kredsstyrelsen udpeger repræsentanter til særlige områder, herunder repræsentanter til kommunale MED-udvalg og kontaktpersoner for de kommunale folkeskoler og øvrige ansættelsesområder.

Kredsens kommunerepræsentant er fællestillidsrepræsentant i den pågældende kommune.

Stk. 3. Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg m.v.

Formanden for et udvalg, som nedsættes af kredsstyrelsen, skal være stemmeberettiget medlem af kredsstyrelsen.

Stk. 4. Kredsstyrelsen udpeger repræsentanter til det forpligtende kredssamarbejde.

Stk. 5. Kredsstyrelsen vælger en kasserer blandt kredsstyrelsens medlemmer.

Kassereren kan dog udpeges blandt kredsens almindelige medlemmer. Kassereren tiltræder i dette tilfælde kredsstyrelsen uden stemmeret.

Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Næstformand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk. 6. Styrelsen konstituerer sig under ansvar for budgettet.

Stk. 7. Formand og kasserer i kredsen tegner kredsen i økonomisk henseende; dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamling.

Stk. 8. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Valg af tillidsrepræsentanter

§ 11

Kredsstyrelsen udskriver, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter, valg til tillidsrepræsentant og stedfortræder for denne. Valgene finder sted i marts måned i ulige år og gælder for 2 år efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter, og de meddeles samtidig valgbarhedsbetingelser. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejde mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

Stk. 2. Tiltrædelsen finder sted 1. august, efter godkendelse af arbejdsgiver og kreds.

Stk. 3. Kredsstyrelsen kan ved organisationsændringer inden for valgområderne og i andre særlige tilfælde beslutte, at tidspunktet for det ordinære valg og tiltrædelse af tillidsrepræsentanter udskydes. Valget gennemføres snarest, når forholdene taler for det med tiltrædelse umiddelbart efter valget.

Stk. 4. Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Valg af kontaktpersoner

§ 12

Kredsstyrelsen sikrer at der vælges kontaktpersoner på tjenestesteder, der ikke kan vælge tillidsrepræsentant jf. regler for valg af tillidsrepræsentanter.

Stk. 2. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson og stedfortræder for denne, ud af egen midte.

Valget finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Faglige klubber

§ 13

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne danner medlemmer af Danmarks Lærerforening i fraktion 1 og 2 ved det enkelte tjenestested en faglig klub under Djurs Lærerforening.

Forretningsorden/vedtægter for en faglig klub godkendes af kredsstyrelsen.

Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.

Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested og medlemmer af øvrige fraktioner, kan udgøre særlige klubber under kredsen.

Kontaktpersonen varetager forbindelsen til kredsstyrelsen.

Stk. 3. Kredsstyrelsen foreslår via budgettet den økonomiske ramme for en faglig klub.

Særlig Fond

§ 14

Kreds 134’s særlig fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

Stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktion 1, 2 og 3.

Stk. 3. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

Stk. 4. Som en del af regnskabet for kredsens særlige fond opgøres formuen primo regnskabsåret tillagt årsgennemsnittet for nettoprisindekset.

Stk. 5. Hvis formuen ultimo regnskabsåret overstiger beregningen i stk. 4, er der et frit kapitalafkast, som kredsstyrelsen kan vælge at overføre til kredsens driftsregnskab.

Stk. 6. Fondens midler tilhører kredsen jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9 stk. 14.

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.

Stk. 7. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

Stk. 8. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

Stk. 9. Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.

Stk. 10. I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds´ særlige fond.

Almenfonden

§ 15

Almenfonden har til formål at give kredsen mulighed for at yde økonomisk støtte til andre organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, som yder en indsats af kulturel eller anden almen interesse.

Stk. 2. Fondens midler tilhører kredsen og kan ikke overføres til driften.

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

Indvundne renter m.v. tilskrives fondens kapital.

Stk. 3. Over fondens midler føres et selvstændigt budget og regnskab, som revideres af kredsens revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 4. Beslutning om udbetaling af midler fra almenfonden træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

Opløsning af kredsen

§ 16

Danmarks Lærerforenings kreds 134, Djurs Lærerforening, kan kun, med hovedstyrelsens forudgående godkendelse, opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer derfor.

Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

Ændring af vedtægter

§ 17

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede (inkl. stemmer ikke) stemmer for.

Vedtagelse og ikrafttræden

§ 18

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 11. marts 2024.

Stk. 2. Ikrafttræden sker umiddelbart herefter.