Vedtægt

Paragraf
Vedtægt for Djurs Lærerforenings seniorer - fraktion 4

Vedtægt for Djurs Lærerforenings seniorer - fraktion 4

§1
Klubbens navn er "Seniorklub Djursland".

§2
Seniorklubben dækker kreds 134 af Danmarks Lærerforening.
Enhver, som er medlem af fraktion 4 af Djurs Lærerforening, er medlem af Seniorklubben
Medlemmerne med ledsager kan deltage i klubbens arrangementer. Direkte udgifter for Ikke-medlemmers deltagelse er for egen regning.
Årsmødet er kun for medlemmer af fraktion 4.

§3
Seniorklubbens formål er at varetage pensionisternes forhold og interesser inden for Danmarks Lærerforening og arrangere udflugter samt kulturelle arrangementer.

§4
Djurs Lærerforening yder et årligt tilskud til seniorklubben. Dette sker ved, at der afsættes et beløb i kredsens årlige budget, som vedtages på dens generalforsamling.

§5
Seniorklubbens årsmøde holdes i februar/marts.
Det indvarsles til medlemmerne ved kalenderopslag i folkeskolen.dk, på Kredsens hjemmeside samt udsendes på mail til medlemmer med e-mail med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før årsmødets afholdelse.

§6
Årsmødet skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Orientering om årets forbrug
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Evt.


§7
Seniorklubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som er valgt for 2 år ad gangen.
Der afgår 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Valgbare og valgberettiget er medlemmer af fraktion 4 af Djurs Lærerforening.
Valget afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages bundet omvalg.
Er der fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Foreslåede kandidater skal være til stede, medmindre der foreligger skriftlig accept fra kandidatens side.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Seniorklubben er en del af Djurs Lærerforening.

§8
Seniorklub Djurslands vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er fremsat af kredsstyrelsen eller Seniorklub Djurslands bestyrelse.
Ændring kan ske når et flertal i kredsstyrelsen og et flertal i bestyrelsen for Seniorklub Djursland stemmer herfor.

§9
Vedtægter er godkendt af kredsstyrelsen d. 23. februar 2012 og forelagt årsmødet d. 13/3-2012.

 ---------------------------------------------------------
Bemærk: Vedtægternes §2 og §7 er på bestyrelsesmødet den 9. marts 2015 ajourført til de faktisk gældende forhold (Alle lærerpensionister befinder sig i dag i fraktion 4, derfor udgår fraktion 5 og 6).