Årsmøde i Seniorklub Djursland

afholdes onsdag den 29. marts 2023 kl. 10:30

10:30 Orientering om Faglige Seniorers arbejde ved Inge-Lise Christensen og udlevering af Seniorhåndbogen 2023.
11:00 Orientering om kredsens arbejde i vores to kommuner ved kredsformand

Årsmødet afholodes i Birkehuset, Skovvænget 9, 8570 Tirstrup

Dagsorden til årsmødet:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Orientering om klubbens udadrettede arbejde v. Knud Erik Jensen
4. Orientering om årets forbrug v. Karin Bønnerup
5. Orientering om Seniorklubbens ændrede vedtægter – se bilag
6. Indkomne forslag:
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen er Bjarne Dalgaard – genopstiller ikke
Hanne Nowak og Knud Erik Jensen – villige til genvalg
På valg som suppleanter er Lone Vig – genopstiller ikke
Lilian Melchiorsen – villig til genvalg
8. Valg af repræsentanter til det forpligtende kredssamarbejde
Knud Erik Jensen og Leo Mortensen genopstiller
9. Eventuelt.

 

Efter årsmødets behandling af dagsordenen byder Seniorklubben på mad (inkl. 1øl/vin/vand), og senere kaffe og småkager.

Emner

Målgruppe