Åbent brev til lokalpolitikerne i Norddjurs Kommune

Kolind den 7. september 2018

Som øverste arbejdsgivere i Norddjurs Kommune har I i kommunalbestyrelsen et særligt ansvar for, at arbejdet på kommunens skoler og andre institutioner til stadighed kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt som beskrevet i lov om arbejdsmiljø. I Djurs Lærerforening vil vi kraftigt opfordre jer til at rette særlig opmærksomhed mod dette punkt, så det ikke går i glemmebogen i den nuværende meget vanskelige økonomiske situation.

Ansættelsesstoppet har nu i en længere periode været en realitet, og det har forøget presset på medarbejderne i kommunen. Den manglende mulighed for at hente vikarer ind på skolerne ved sygdom og andet fravær er en stor ekstra arbejdsbelastning for lærerne og andre medarbejdere. Vel at mærke en arbejdsbelastning, som medarbejderne ikke kan planlægge sig ud af, og som derfor giver anledning til bekymring og utryghed for, hvad dagen bringer. Den i forvejen sparsomme tid til forberedelse og andre opgaver i forhold til undervisningen bliver yderligere reduceret, når lærerne skal vikariere for fraværende kolleger. Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten i undervisningen – et kvalitetstab som lærerne ikke har nogen indflydelse på.

For at modvirke denne ekstreme arbejdsbelastning og give medarbejderne mere indflydelse på deres egen arbejdssituation vil vi kraftigt opfordre til, at I hurtigst muligt, som arbejdsgivere, tager skridt til at stille alle projekter og andre opgaver, der ikke direkte omhandler løsningen af kerneopgaven, i bero.

Derved frigives så mange kræfter på skolerne som muligt, til at give eleverne den bedst mulige undervisning under de givne omstændigheder. Dette kan ikke vente til efter andenbehandlingen af budget 2019!

Samtidigt vil vi opfordre jer til at tage alle skridt for at skabe tryghed i ansættelsen for alle medarbejdere på skolerne. Norddjurs Kommune får brug for at kunne fastholde – og rekruttere – kvalificerede medarbejdere nu og i fremtiden, så et politisk signal om, at der er brug for alle de ansatte på skolerne i Norddjurs Kommune vil være på sin plads nu.

I Djurs Lærerforening er vi altid parate til at indgå i arbejdet med at finde løsninger på de nævnte udfordringer. Er I klar til at tage ansvaret på jer?

 

På vegne af Kredsstyrelsen i Djurs Lærerforening

Lisbeth Bøwes

Kredsformand